Home
Over ons
Historie
Nieuws
Contact
Nieuwsbrieven
Jaarverslagen
ANBI
Toekomst voor Vluchtelingen in Nood
Jaarverslagen

Verslag van de activiteiten in 2017

Het bestuur, waarin ieder lid zijn eigen taak behield, kwam dit jaar in ongewijzigde samenstelling driemaal bijeen. De voorzitter herinnerde de andere leden aan de gemaakte datum- en plaats-afspraak voor een samenkomst (bij een van de drie aan huis), stuurde wanneer dat hem nodig leek een agenda) en leidde die bijeenkomsten. Verder maakte hij een beknopt jaarverslag over het voorgaande jaar, dat zijn weg vond naar de website. De secretaris/penningmeester verzorgde de eindredactie en verspreiding van de Nieuwsbrief (waarvan de inhoudelijke invulling bij toerbeurt wordt aangevoerd), de verslaglegging van de vergaderingen en het bijhouden van de website; en als penningmeester hield hij de inkomende geldstroom in de gaten, deed de nodige betalingen en maakte een financieel jaarverslag. Na het eerste halfjaar werd in een bijeenkomst de digitale kas gecontroleerd, in orde bevonden en de penningmeester bedankt en gedechargeerd. Het derde bestuurslid is degene die het meeste oog heeft voor en contact met de plaatselijke situatie op ons werkterrein. Dit betekent overleg met het plaatselijke Vluchtelingenwerk en kerkelijke werkgroepen. Hij bezoekt als het kan ook de regionale bijeenkomsten van INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven t.b.v. Asielzoekers. Dit jaar kwam daar de landelijke inspiratie- en expertisedag in Amersfoort bij.
De voorgeschiedenis, c.q. vertrekpunten van een belangrijk deel van wat er dit jaar in de stichting omging werd beschreven in de Nieuwsbrief van december 2016. Een jaar later, eind december 2017, werden de lijnen doorgetrokken in Nieuwsbrief nummert 31. In het kort stond daarin:

  • De lang onzekere en onduidelijke situatie rond het al dan niet doorgaan van een GVL, een Gezamenlijke Vreemdelingen Locatie, in Zevenaar verdween met het besluit van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers het project af te blazen. Het bestaande behandelkantoor blijft voorlopig nog.
  • Wat Ineke Koops betreft ging het om een bescheiden steun bij de start van haar inzet als vrijwilligster bij het Project Hope in Nablus, in de Palestijnse Westbank. In de loop van 2017 groeide haar betrokkenheid uit tot de aanzet van het boek ‘Jood en Jezus’, dat in 2018 zal verschijnen. Gaandeweg het jaar hebben we haar gemeld ons als stichting bij dit vervolg niet meer direct betrokken te voelen.
  • De voortgaande ondersteuning van een paar landelijke of regionale instellingen die asielzoekers opvangen of begeleiden; en van individuele asielzoekers die hun draai nog niet vonden, maar wel de weg naar onze stichting.Verslag van de activiteiten in 2016   

In 2016 kwam het bestuur in nog steeds ongewijzigde samenstelling vijfmaal bijeen. Vaste vergaderpunten waren de Nieuwsbrief en de digitalisering ervan, alsmede de inrichting van de website. In het begin van het jaar kwam Nieuwsbrief no 29 uit met als kop: Vluchtelingen: een en al actualiteit, ook in Zevenaar. No 30 aan het eind van het jaar beschrijft een nieuw project van Ineke Koops. Beiden onderwerpen maakten vanzelfsprekend ook deel uit van het gesprek in het bestuur. We waren daarover in contact met Vluchtelingenwerk en de diaconie van de PKN-gemeente in Zevenaar. Net voor de beslissende raadsvergadering in de gemeente Zevenaar over het al of niet ruimte geven aan een GVL, een gemeenschappelijke vluchtelingen locatie met een capaciteit van 750 personen stuurden we een mail naar de betreffende commissie.

Andere punten waren: de financiën, inclusief de afschrijving van een restschuld, en de kascontrole; het volgen van de landelijke ontwikkelingen via INLIA en de nieuwsbrieven van LOS; en het ondersteunen via al langer bestaande kanalen van enkele vluchtelingen.

 

Verslag van de activiteiten in 2014-2015


Het bestuur van de Stichting kwam in 2014 en 2015 zeven maal bijeen. Tussentijds hielden we via de mail contact. We gaven twee keer in een oplage van 110 exemplaren per post en digitaal een Nieuwsbrief uit voor donateurs en andere belangstellenden. U vindt ze op onze website. Het eerste nummer van september 2014 is grotendeels gewijd aan het tweede deel van de bevindingen van Ineke Koops op haar nieuwe missie naar Mayotte, een Frans overzees departement, gelegen in de Indische Oceaan tussen Madagascar en Mozambique. Samen met een andere Stichting sponsorden we haar reis.

De Nieuwsbrief van oktober 2015 had het thema gezinshereniging en een verwijzing naar dit verslag.

Via de eigen contacten van de drie bestuursleden waren we betrokken bij de ontwikkelingen op kerkelijk en maatschappelijk gebied in de regio, die we natuurlijk ook in de pers volgden. We hielden verder contact met de diaconale afdelingen van de kerken en met Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland om ons te informeren over de ontwikkelingen in de regio en in het Behandelkantoor van de IND in Zevenaar. We bleven ruimer nog geïnformeerd door de digitale nieuwsbrief van de Stichting LOS, het landelijk steunpunt voor ongedocumenteerden; door deelname aan of de verslagen van regionale bijeenkomsten van de Stichting INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.  En op basis van deze en andere contacten verleenden we in bescheiden mate financiële ondersteuning aan individuele asielzoekers of vluchtelingen, zoals in Winterswijk en Twello en aan een  zusterorganisatie. Die sponsoring betreft in een paar gevallen nog mensen die jaren terug door Ineke Koops in Zevenaar werden opgevangen. Het gaat dan om een extra taal- of vakopleiding.

In de laatste vergadering van 2015 ging het om wat ons naast wat er allemaal al gebeurt te doen staat in de in korte tijd geweldige groei van het aantal asielzoekers. Zowel in Zevenaar als Didam is er vanuit kerkelijke zijde in oecumenische samenwerking al een beroep gedaan op de gemeentes een gepaste bijdrage te leveren aan de opvang van deze mensen. Vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen in contact ook met Vluchtelingenwerk in de gaten.

 Verslag van de activiteiten in 2013

 

Het bestuur van de Stichting kwam in 2013 viermaal bijeen. Tussentijds hielden we via de mail contact. We gaven twee keer in een oplage van 110 exemplaren en dit jaar ook digitaal een Nieuwsbrief uit voor donateurs en andere belangstellenden. U vindt ze op onze, nieuwe website. Het tweede nummer is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe missie van Ineke Koops, dit keer vanaf eind januari tien maanden naar Mayotte, een Frans overzees departement, gelegen in de Indische Oceaan tussen Madagascar en Mozambique. Samen met een andere Stichting sponsorden we haar reis. Voor een verslag van de expeditie verwijzen we naar de Nieuwsbrief van eind november . 

Verder hielden we contact met de diaconale afdelingen van de kerken en met Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland om ons te informeren over de ontwikkelingen in de regio en in het Behandelkantoor van de IND in Zevenaar. We bleven ruimer nog geïnformeerd door de digitale nieuwsbrief van de Stichting LOS, het landelijk steunpunt voor ongedocumenteerden; door deelname aan of de verslagen van regionale bijeenkomsten van de Stichting INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.  Daarvan spreekt de Nieuwsbrief van januari 2013. En op basis van deze contacten verleenden we in bescheiden mate financiële ondersteuning aan individuele asielzoekers of vluchtelingen.

 

Een laatste activiteit dit jaar was de voorbereiding en start van de website www.vluchtelingeninnood.nl.HomeOver onsHistorieNieuwsContactNieuwsbrievenJaarverslagenANBI