Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood

 

Over ons

In de statuten van 2005 wordt het doel van de stichting omschreven als ‘het verlenen van financiële steun ten behoeve van de humanitaire ondersteuning van vluchtelingen in nood en het verlenen van financiële steun aan die vluchtelingen’. En ‘Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het verkrijgen van subsidies, donaties en andere bijdragen, al dan niet in geldelijke zin’.

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht op grond waarvan wij een privacyverklaring hebben opgesteld.


Privacyverklaring Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood (Stichting VIN)

In deze Privacyverklaring word je geïnformeerd over de wijze waarop de Stichting VIN omgaat met jouw persoonsgegevens.

1. Inleiding:
Stichting VIN verwerkt persoonsgegevens. Hiervoor gelden wettelijke regels. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie.

2. Verwerkingsverantwoordelijk:
Stichting VIN is verwerkingsverantwoordelijke. Eerste aanspreekpunt is het lid van het bestuur dat de gegevens beheert. Op dit moment (mei 2018) is dat Theo Reuling.

3. Registreren persoonsgegevens:
Wij verzamelen persoonlijke gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, nodig voor het doen van donaties en giften en/of het ontvangen van de nieuwsbrief.

Wij registreren de volgende gegevens:
• naam;
• straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• betaalgegevens ten aanzien van doen van donaties en giften;
• andere gegevens, voor zover nodig voor een goede dienstverlening aan jou.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het opnemen van contact via brief, e-mail, tekstbericht of telefoon als dat nodig is voor een goed functioneren van de Stichting VIN;
• het verzenden van de nieuwsbrief.

Wij vermelden de contactgegevens van het bestuur op de website van de Stichting VIN, zodat een belangstellende contact op kan nemen.

4. Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden:
Het bestuur van Stichting VIN verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden alleen voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan vluchtelingeninnood@kpnmail.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Stichting VIN te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan de Stichting VIN. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

5. Bewaartermijnen:
Wij bewaren jouw gegevens in beginsel voor de duur van een lopend contact (ontvangen donaties en giften of toezending nieuwsbrief) of nog verwacht contact, tenzij wij van mening zijn dat er geen reden meer is om deze te bewaren.

6. Beveiliging van jouw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Een datalek zal gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Rechten van betrokkenen:
Je heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens, die door de Stichting VIN geregistreerd zijn. Je kunt dit verzoek indienen per e-mail: vluchtelingeninnood@kpnmail.nl of per post naar Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam.

Indien jij vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

8. Klachten:
Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting VIN, kun je een e-mailbericht sturen naar vluchtelingeninnood@kpnmail.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren, tenzij wij binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien jij niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Indien jij vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:
per e-mail : vluchtelingeninnood@kpnmail.nl
per post : Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam


Bestuur Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood
30 mei 2018